บริการสำนักงานออนไลน์ (e-service)

สารสนเทศทางการศึกษา (10 มิ.ย. 67) | BIG DATA

จำนวนโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

บุคลากร สพป.พจ.2

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนขนาดใหญ่

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

21 มิถุนายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
21 มิถุนายน 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
21 มิถุนายน 2567 เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA ) ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
21 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
20 มิถุนายน 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
20 มิถุนายน 2567 ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
18 มิถุนายน 2567 รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนที่ 9 (พฤษภาคม 2567) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
18 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
18 มิถุนายน 2567 หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้าง หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑๑ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
7 มิถุนายน 2567 วารสารข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
6 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ปปง. ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
30 พฤษภาคม 2567 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
20 พฤษภาคม 2567 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
20 พฤษภาคม 2567 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
13 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
9 พฤษภาคม 2567 สถิติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
13 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
23 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับ – ส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ ภาค ก และประมวลผลการคัดเลือก ภาค ก, ภาค ข, และภาค ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข ๓๐๕๕ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
22 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าม่านรถตู้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
14 มิถุนายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
24 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
9 พฤษภาคม 2567 สถิติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
1 พฤษภาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
29 มีนาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีย้ายปกติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
28 มีนาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
4 เมษายน 2567 การประชุมเตรียมความพร้อม ในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
29 พฤศจิกายน 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการ ในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบ video conference ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
15 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเรียบรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสาร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
15 มิถุนายน 2565 ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบชีท-คอพ 21 ซีพีเอส ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
5 มิถุนายน 2564 การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 – น.ส.อัญชลี ศรเพ็ชร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.

รายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2567
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

Video Conference สพฐ.

การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจิตร 2 Channel

การดูแลบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ และระบบ OBEC ASSET

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

คลังสื่ออิเล็คทรอนิกส์

Boot Camp Online ผ่าน Zoom
ภาษาอังกฤษ
นางภาวิณี  คุ้มทอง 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
Battle Royal
วิทยาศาสตร์
นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
Application for kids
คณิตศาสตร์
นางสาววาสนา  โกฏิแสง
โรงเรียนวัดป่าเรไร
ภาษาพาที On-line
ภาษาไทย
นางสาวสุภิชญา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
Phichit Primary Educational Service Area Office 2

390 หมู่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร 0 5662 3858 ต่อ 0 โทรสาร 0 5662 1741
Email : saraban@phichit2.go.th
Copyright © 2020-2024 phichit2.go.th