ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิทิน ITA สพท.และสถานศึกษา
คู่มือ ITA Online 2024

O1 – O13

O14 – O25

O26 – O35

CLIP OIT