นโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขับเคลื่อนพระบรม ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตย

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยเพื่อคุณภาพ ผู้เรียน

พัฒนานวัตกรรมการจัดการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยดิจิทัล

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ทันสมัยและหลากหลาย

ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

4. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็น วิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น

ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนว ทางการประเมิน PISA

5. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทําประโยชน์ เพื่อส่วนรวม การมีจิตอาสา ทําความดีด้วยหัวใจ

สร้างผู้นําด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่น ๆ

ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม และการ มีส่วนร่วม ให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็น พลเมืองที่ดี และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

พัฒนาองค์ความรู้ เจตคติและทักษะการจัดการเรียน การสอนสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ก่อนวัยเรียน

สร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ระหว่างสถานศึกษา
กับทีมสหวิชาชีพ

นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยร่วมมือกับเครือข่าย
ในแต่ละจังหวัด

7. จัดการศึกษาเพืออความเป็นเลิศ

พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี
ด้านนาฏศิลป์ และด้านกีฬา

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

ส่งเสริมความเปqนเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็ม ศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา

ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข
เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนาเครือข่าย ระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ป้องกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ OBEC Safety Center

9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

พัฒนาระบบการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลช่วยเหลือเด็ก กลุ่มเสี่ยง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กพื้นทีcสูงในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ ตามความต้องการจําเป็น รายบุคคล เพืcอไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา
โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกียวข้อง

ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้และการฝึกอาชีพ ที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้

10 . เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา

ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

พัฒนาเครือข่าย ระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

ป้องกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ OBEC Safety Center