นายกฤษณ์ จันทมาส
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  สินสมุทร์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวอัญชลี  ศรเพ็ชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางยุคลธร  สังข์สอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นายทศพล  พูลพุฒ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสุภัสสร  บุญรอด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

3. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางชุติกาญจน์  ทองแจ่ม   

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวนริศรา  แสงจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

นายทศพล  พูลพุฒ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางยุคลธร  สังข์สอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสุภัสสร  บุญรอด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

5. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
      ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางสรวงสุดา บุญเรศ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นางสาวนริศรา แสงจันทร์ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ