นายเชาว์ มัชฌิมา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นาง พัชรินทร์  เครือปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาว ปราณี  อินตะมะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาว ออมดาว  แดงทองดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาว กิตติกุล  หย่ำวิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาว สุดคนึง  เดชะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ