ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง การยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน