ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2