นางอรนุช สุวรรณพจน์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

นางสาวชุติมา  ศรแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไพรัช  หริ่มเทศ

เจ้าหน้าที่ ICT