นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจันทร์ทิพย์  สายสวาท

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร  สุขละม้าย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ส.ต.ต.ผดุงเกียรติ  แสงประกาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวรัชม์ศินันท์  นวลจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอาทิตยา  พลับใหญ่

นักจิตวิทยาโรงเรียน

นางสาวชนนิกานต์  ผลดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ