ใบรับรองเงินเดือน

ใบรับรองเงินบำนาญ

ใบรับรองเงินเดือนพนักงานราชการ

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

ข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC ASSET