รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)