นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ว่าง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอำพล สุบรรณ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปิยมาภรณ์ สุขสงวน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปานวาด ยิ่งยศ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา บุญจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย

นักทรัพยากรบุคคล

นายจีรวุฒิ ศิริวัฒนากุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ