นางนงลักษณ์ ผลดี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางธัญสุดา พึ่งไชย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปุญชรัสมิ์ กุลบุตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายโสภณ คงดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจินตหรา แสงอุไร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเครือวัลลีย์ ศรฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ

ช่างไฟฟ้า ช3

นายชำนาญ อิ่มใจ

ช่างสี ช4

นายเอกชัย อุ้ยตา

ช่างไฟฟ้า ช3

นายมานพ ชาวหน้าไม้

ช่างไฟฟ้า ช2

นายเริงศักดิ์ ชูกำลัง

พนักงานขับรถ

นางมาลัย กรุดมหาราช

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนิกข์นิภา ธรรมโชติ

พนักงานทำความสะอาด

นายปกาศิต ทองศิริ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวเสาวณิต เอมอู่สิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย