นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางวันวิสา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ