นโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งตั้ง การย้าย การช่วยราชการและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

จัดตั้งสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และดำเนินการตามแนวฯ ตามสภาพทางการเงิน

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

จัดทำแผนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส

เสนอปรับเกณฑ์อัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรสายสนับสนุน

จัดทำคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 60 คน

สร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล DLTV

ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

สำรวจรายการประเมินและการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา

จัดทำรูปแบบและแนวทางการประเมินเพื่อลดภาระของสถานศึกษาส

ติดตามผลการประเมินตามแนวทางเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม และความโปร่งใส

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ อาหารกลางวัน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

พัฒนาการสื่อสารทุกช่องทาง

ติดตามและวิเคราะห์ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สพฐ.

การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

จัดหาเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้

จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา

พัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้เรียนทุกที่ทุกเวลา

สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

พัฒนาระบบการแนะแนวและการชี้แนะ (Coaching) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูแนะแนว

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วยระบบ School Health Hero

ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เพื่อใช้ในการสะสมหน่วยกิต และผลการเรียนของผู้เรียน ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

เชื่อมโยง API ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

จัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

กำหนดมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

พัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้