นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์
นิติกรชำนาญการ