การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน

ปฏิทิน ITA สพท.และสถานศึกษา
คู่มือ ITA Online 2023

CLIP OIT