การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปฏิทิน ITA สพท.และสถานศึกษา
คู่มือ ITA Online 2023

CLIP OIT