นายมานะ พรหมอยู่
โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
“ราษฎร์สามัคคี”
09 5306 0189
นายเฉลียง เนื้อไม้
โรงเรียนบ้านหนองแขม
09 9242 8183

นายเฉลียง เนื้อไม้
รักษาการโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล
“สิงหวิทยา”
09 9242 8183
นายนิมิตร พรหมอยู่
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
06 4159 2925
นายอธิปัตย์ อยู่สุข
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
06 5889 9452
นายอธิปัตย์ อยู่สุข
รักษาการโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย
06 5889 9452
นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
รักษาการโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง”แก้ววิทยาคาร”
08 7847 8017
นายอภิชาติ อ่อนเอม
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์”
08 7159 2576
นายประจักษ์ โคชะถา
โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง”
08 3878 3832
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
รักษาการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
09 7182 4479
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
09 7182 4479
นางสาวพรทิพย์ มิ่งสมร
โรงเรียนบ้านวังพร้าว
08 7206 0908
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
09 1986 4779

นายอภิชาติ อ่อนเอม
รักษาการโรงเรียนวัดบ้านบึงลี
08 7159 2576
นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
08 7847 8017