นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
08 8272 7822

นางพรศิริ ทองแจ่ม
รักษาการโรงเรียนวัดทับปรู
08 0118 7275

นางสุวรรณ เข็มเพชร
วัดบึงน้ำกลัด
08 9437 4595
นางพรศิริ ทองแจ่ม
รักษาการโรงเรียนบ้านบึงประดู่
08 0118 7275

นางพรศิริ ทองแจ่ม
โรงเรียนวัดทับหมัน
08 0118 7275

นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
09 9293 5394
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
รักษาการโรงเรียนบ้านหนองหวาย
08 8272 7822
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
โรงเรียนวัดวังหว้า
09 3315 2990
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิน
โรงเรียนวัดท่าปอ
06 1652 5636
นายนวพล ชัยชนะ
รักษาการโรงเรียนวัดวังไคร้
08 4624 0708
นายสมคิด ศรีบุบผา
โรงเรียนวัดคลองคูณ
08 9960 9695
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
08 1945 6079
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
รักษาการโรงเรียนวัดคลองทองหลาง
08 1945 6079
นางสุชาดา สนธิรอด
วัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์)
09 5639 6299
นายณรงค์ ขุนไชย
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
08 7846 3896
นายปรีดา จันทร์ทอง
โรงเรียนวัดป่าแดง
08 6119 4129
นางอรัญญา นรมัตถ์
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
08 3167 2709
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
08 9857 1245
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
รักษาการโรงเรียนวัดใหม่สำราญ
08 9857 1245
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
รักษาการโรงเรียนวัดหนองคล่อ
08 9857 1245

นายอดิศร สวยสม
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
08 7312 7241
นายประเจน จันทร์ทอง
รักษาการโรงเรียนวัดสัตตวนาราม
08 4382 6329
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
โรงเรียนวัดเขารวก
08 4911 6651
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
โรงเรียนบ้านเนินทราย
08 4911 6651