ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting