เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 0-NET ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting