อบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว๔๕๒ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง

ก่อสร้าง ตาม ว๑๒๔ ” รุ่นที่ ๑๐