กิจกรรมต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติคนใหม่ Mr. Muhammad Abid