ประชุมให้คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพทะเล