การสำรวจเเววความสามารถพิเศษนักเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๗

ครูประจำชั้นเเละครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ป.๓ – ม.๓ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ดำเนินการสำรวจเเววความสามารถพิเศษนักเรียน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (https://mi-test.obec.go.th/) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗