เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบ infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”