การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom)