ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอโพทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗