รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนที่ 9 (พฤษภาคม 2567)