การอบรมหลักสูตรชวนคิด พาทำ การวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ Advance