การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)