การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๓๓

เรื่อง “สร้างภูมินักเรียน ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า”