การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

ณ โรงเรียนวัดทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร