ได้รับการนิเทศติดตาม โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. พิจิตรเขต 2