อบรมเชิงวิชาการ”หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 106