โครงการเผยแพร่อุดมการณ์ และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (ARCHETYPE)