ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566