โรงเรียนบ้านหนองบัวได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆของโรงเรียน