ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย