ศน.ยุคลธร สังข์สอน ได้เดินทางมาโรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” เพื่อมานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ active learning