ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด