การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21