การประชุมชี้แจง “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ผ่านระบบ Microsoft Teams