หน่วยการเรียนรู้ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน ( เรื่อง เรียนรู้อักษรย่อ )