ขอเชิญร่วมอบรมและศึกษาดูงาน Israel Technology for Food Security in Disrupted World