ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” โรงเรียนบ้านวังแดง และโรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” อ.โพทะเล จ.พิจิตร