ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านบึงประดู่ อ.ตะพานหิน และโรงเรียนวัดบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง  อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร