อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 9