สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)