การเสริมสร้างการรับรู้การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและการกระทำที่เป็นความผิดอื่น